INFORMACJA RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest STOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Malborku, Al. Wojska Polskiego 494-496, 82-200 Malbork, nr KRS: 0000536165, REGON: 008102527, NIP: 5790006978, nr tel. 55 619 30 79, e-mail stopol@stopol.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Pani/Pana do bazy klientów, wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;
2) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów oraz świadczenie usług przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
4) ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane spółkom partnerskim, wobec których na Administratorze ciąży obowiązek raportowania wysokości sprzedaży, w szczególności w zakresie wyrobów tytoniowych. Dane te nie są następnie wykorzystywane przez odbiorców do żadnych innych celów, w tym marketingowych, chyba że wyraziła Pani/Pan na to odrębną zgodę.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
1) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
2) przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, może Pani/Pan w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

Close Menu